0.4 кВ хүчдлийн шинэ хэрэглэгчдэд холболт хийхэд тавигдах шаардлага

  • Мэдээллийн ажилтнаас түгээх сүлжээнд шинэ хэрэглэгч холбох зөвшөөрлийн хуудас авах
  • Иргэн болон хуулийн этгээд нь техникийн нөхцөлд заасан холбогдох заалтыг хэрэгжүүлэхдээ цахилгаан хангамжийн холболт угсралтыг мэргэжлийн тусгай зөвшөөрөлтэй эрх бүхий хуулийн этгээдээр гүйцэтгүүлж түгээх сүлжээнд холбох зөвшөөрлийн хуудсыг бөглүүлэх
  • Газардуулга холбож буй үеийн зураг /фото/
  • Цоож цүүтэй байх. Түлхүүрийн дуудлага хүлээн авагчид бүрэн хүлээлгэж өгөх
  • Тоноглосон щитийг эзэмшлээс гадна байршуулах
  • Тоолуурын гэрчилгээний хуулбар
  • Тоноглолын газардуулгын эсэргүүцэл хэмжсэн протокол
  • Кабель шугам хэмжсэн протокол