Үнэ тариф

Айл өрхөд борлуулах цахилгаан эрчим хүчний тарифыг /Жич: НӨАТ-гүй/ ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох аргачлалыг дараах байдлаар тогтооно.

Ангилал

Айл өрхийг энгийн тоолууртай, 2 тарифт тоолууртай гэж хоёр ангилдаг.

Энгийн тоолуур

 • Сарын нийт хэрэглээ нь 150 кВт.цаг хүртэл байвал төлбөрийг тооцохдоо нэгж кВт.цагийг 110.49 төгрөг
 • Сарын нийт хэрэглээ нь 150 кВт.цаг болон түүнээс дээш байвал төлбөрийг тооцохдоо нэгж кВт.цагийг 130.29 төгрөгөөр тус тус тооцно.

Нэмэлт: Сарын суурь тарифыг 2,000.00 төгрөгөөр тооцно.

2 тарифт тоолуур

 • Өдрийн хэрэглээ буюу өглөөний 06:00 цагаас шөнийн 21:00 цаг хүртэлх хэрэглээний нэгж кВт.цагийг 116.39 төгрөг
 • Шөнийн хэрэглээ буюу оройн 21:00 цагаас өглөөний 06:00 цаг хүртэлх хэрэглээний нэгж кВт.цагийг 89.19 төгрөгөөр тус тус тооцно.

Нэмэлт: Сарын суурь тарифыг 2,000.00 төгрөгөөр тооцно.

Тайлбар: Өдөр, шөнийн тарифын мөрдөх хугацааг тоолуурын цагаар тооцно.

Ахуйн тоолуургүй хэрэглэгч

Ахуйн тоолуургүй цахилгаан эрчим хүч хэрэглэгчийн сарын дундаж хэрэглээний төлбөрийг тооцохдоо нэгж кВт.цагийг 350.00 төгрөгөөр тооцно.

Сэргээгдэх эрчим хүч

Төв, Өмнөд бүсийн нэгдсэн сүлжээнд холбогдсон хэрэглэгчийн сэргээгдэх эрчим хүчийг дэмжих тарифыг 23.79 төг/кВт.цагаар тооцно.

Уул уурхайн олборлох, боловсруулах аж үйлдвэрүүд. Үүнд:

 • Нүүрс олборлолт, боловсруулалт
 • Газрын тос, шатдаг хий олборлолт, боловсруулалт
 • Төмрийн хүдэр олборлолт, боловсруулалт
 • Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт
 • Бусад ашигт малтмал олборлолт, боловсруулалт

Ангилал

Уул уурхайн олборлох, боловсруулах аж үйлдвэрүүдийг энгийн тоолууртай, 3 тарифт тоолууртай гэж хоёр ангилдаг.

3 тарифт тоолуур

 • Өдрийн хэрэглээ буюу өглөөний 06:00 цагаас оройн 17:00 цаг хүртэлх хэрэглээний нэгж кВт.цагийг 155.90 төгрөг
 • Оройн хэрэглээ буюу оройн 17:00 цагаас шөнийн 22:00 цаг хүртэлх хэрэглээний нэгж кВт.цагийг 276.00 төгрөг
 • Шөнийн хэрэглээ буюу шөнийн 22:00 цагаас өглөөний 06:00 цаг хүртэлх хэрэглээний нэгж кВт.цагийг 77.10 төгрөгөөр тус тус тооцно.

Тайлбар: Өдөр, орой, шөнийн тарифын мөрдөх хугацааг тоолуурын цагаар тооцно.

Энгийн тоолуур

 • Сарын нийт хэрэглээний төлбөрийг тооцохдоо нэгж кВт.цагийг 155.90 төгрөгөөр тооцно.

Чадлын тариф

Уул уурхайн олборлох, боловсруулах аж үйлдвэрүүдэд борлуулах цахилгааны чадлын тарифыг (НӨАТ-гүй) төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид 25,000.00 Төг/кВт.сараар тооцно.

Сэргээгдэх эрчим хүч

Төв, Өмнөд бүсийн нэгдсэн сүлжээнд холбогдсон хэрэглэгчийн сэргээгдэх эрчим хүчийг дэмжих тарифыг 23.79 төг/кВт.цагаар тооцно.

Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллагад борлуулах цахилгааны тарифыг (НӨАТ-гүй) ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно.

Ангилал

Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг энгийн тоолууртай, 3 тарифт тоолууртай гэж хоёр ангилдаг.

3 тарифт тоолуур

 • Өдрийн хэрэглээ буюу өглөөний 06:00 цагаас оройн 17:00 цаг хүртэлх хэрэглээний нэгж кВт.цагийг 140.59 төгрөг
 • Оройн хэрэглээ буюу оройн 17:00 цагаас шөнийн 22:00 цаг хүртэлх хэрэглээний нэгж кВт.цагийг 221.89 төгрөг
 • Шөнийн хэрэглээ буюу шөнийн 22:00 цагаас өглөөний 06:00 цаг хүртэлх хэрэглээний нэгж кВт.цагийг 89.19 төгрөгөөр тус тус тооцно.

Тайлбар: Өдөр, орой, шөнийн тарифын мөрдөх хугацааг тоолуурын цагаар тооцно.

Энгийн тоолуур

 • Сарын нийт хэрэглээний төлбөрийг тооцохдоо нэгж кВт.цагийг 140.59 төгрөгөөр тооцно.

Чадлын тариф

Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллагад борлуулах цахилгааны чадлын тарифыг (НӨАТ-гүй) төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид 9,000.00 Төг/кВт.сараар тооцно.

Сэргээгдэх эрчим хүч

Төв, Өмнөд бүсийн нэгдсэн сүлжээнд холбогдсон хэрэглэгчийн сэргээгдэх эрчим хүчийг дэмжих тарифыг 23.79 төг/кВт.цагаар тооцно.

Улаанбаатар хот, аймгийн төвийн нийтийн зориулалттай зам талбайн гэрэлтүүлэг болон нийтийн зориулалттай орон сууцны орцны гэрэлтүүлэг.

Ангилал

Өвлийн /10, 11, 12, 1, 2, 3 дугаар сарууд/, Зуны /4, 5, 6, 7, 8, 9 дугаар сарууд/ гэж хоёр ангилдаг.

Зуны тариф

 • Өдрийн хэрэглээ буюу өглөөний 06:00 цагаас оройн 19:00 цаг хүртэлх хэрэглээний нэгж кВт.цагийг 140.59 төгрөг
 • Шөнийн хэрэглээ буюу оройн 19:00 цагаас өглөөний 06:00 цаг хүртэлх хэрэглээний нэгж кВт.цагийг 89.19 төгрөгөөр тус тус тооцно.

Тайлбар: Өдөр, шөнийн тарифын мөрдөх хугацааг тоолуурын цагаар тооцно.

Өвлийн тариф

 • Өдрийн хэрэглээ буюу өглөөний 06:00 цагаас оройн 19:00 цаг хүртэлх хэрэглээний нэгж кВт.цагийг 140.59 төгрөг
 • Шөнийн хэрэглээ буюу оройн 19:00 цагаас өглөөний 06:00 цаг хүртэлх хэрэглээний нэгж кВт.цагийг 89.19 төгрөгөөр тус тус тооцно.

Тайлбар: Өдөр, шөнийн тарифын мөрдөх хугацааг тоолуурын цагаар тооцно.

Сэргээгдэх эрчим хүч

Төв, Өмнөд бүсийн нэгдсэн сүлжээнд холбогдсон хэрэглэгчийн сэргээгдэх эрчим хүчийг дэмжих тарифыг 23.79 төг/кВт.цагаар тооцно.