Төлбөр төлөх дансны дугаар

Багануур салбар

Санамж:

 • Улаанбаатар хотын Багануур дүүрэг, Төв аймгийн Мөнгөнморьт, Хэнтий аймгийн Цэнхэрмандал, Жаргалтхаан, Хэрлэнбаян-Улаан, Дэлгэрхаан сумууд харъяалагдана.
 • “Гүйлгээний утга” хэсэгт 7 оронтой хэрэглэгчийн кодоо бичнэ. Төлбөр хүлээн авагчийн нэр: БЗӨБЦТС ТӨХК

Төлбөрийн данс:

 • Хаан банк: 5750009172
 • Төрийн банк: 330000024424
 • Хас банк: 5000199443

Хэнтий салбар

Санамж:

 • Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум Говьсүмбэр салбарт харъяалагддаг тул орохгүй.
 • “Гүйлгээний утга” хэсэгт 7 оронтой хэрэглэгчийн кодоо бичнэ. Төлбөр хүлээн авагчийн нэр: БЗӨБЦТС ТӨХК

Төлбөрийн данс:

 • Хаан банк: 5935001993
 • Төрийн банк: 250000039939
 • Хас банк: 5000338987

Говьсүмбэр салбар

Санамж:

 • Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум Говьсүмбэр салбарт харъяалагдана.
 • “Гүйлгээний утга” хэсэгт 7 оронтой хэрэглэгчийн кодоо бичнэ. Төлбөр хүлээн авагчийн нэр: БЗӨБЦТС ТӨХК

Төлбөрийн данс:

 • Хаан банк: 5990012535
 • Төрийн банк: 300000019856
 • Хас банк: 5000539860

Дундговь салбар

Санамж:

 • Өмнөговь аймгийн Цогт-Овоо сум Дундговь салбарт харъяалагдана.
 • “Гүйлгээний утга” хэсэгт 7 оронтой хэрэглэгчийн кодоо бичнэ. Төлбөр хүлээн авагчийн нэр: БЗӨБЦТС ТӨХК

Төлбөрийн данс:

 • Хаан банк: 5450017662
 • Төрийн банк: 220000038236
 • Хас банк: 5000268098

Дорноговь салбар

Санамж:

 • “Гүйлгээний утга” хэсэгт 7 оронтой хэрэглэгчийн кодоо бичнэ. Төлбөр хүлээн авагчийн нэр: БЗӨБЦТС ТӨХК

Төлбөрийн данс:

 • Хаан банк: 5360001564
 • Төрийн банк: 281500430446
 • Хас банк: 5000908375
 • Худалдаа хөгжлийн банк: 408001014