Техникийн нөхцөл авах

Зөвлөмж

 • Та техникийн нөхцөл авах хүсэлт илгээхээсээ өмнө ЭНД дарж техникийн нөхцөл олгох журамтай танилцана уу.
 • Бүрдүүлэх материал болон үйл явцтай холбоотой асуудал тулгарсан тохиолдолд техникийн нөхцөл хариуцсан инженер Л.Мөнх-Эрдэнэ /Утас: 9987-7442/-тэй холбогдож зөвлөгөө авна уу.

1. Бүрдүүлэх материал

 • ЦЭХ-нд холбогдохыг хүссэн ААН байгууллага албан бичиг, хувь хүн бол өргөдөл
 • Газрын гэрчилгээний хуулбар
 • Үл хөдлөх гэрчилгээний хуулбар
 • Кадастрын зураг
 • Эзэмшигчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар
 • Хэрэглэх цахилгаан эрчим хүчний судалгаа /кВт жагсаалтаар/
 • Техникийн нөхцлийн тодруулга хуудас авч бөглөсөн байх. Тодруулга хуудсыг ЭНД дарж татна уу.
 • Бүрдүүлэх материалаа бүрэн бүрдүүлэн ХҮТ-ийн мэдээллийн ажилтан өгнө.

Санамж

Материал өгснөөс хойш ажлын 15 хоногийн хугацаанд техникийн нөхцлийн шийдвэр гарна.

2. Холболт хийгдэхэд тавигдах шаардлага

 • Мэдээллийн ажилтнаас түгээх сүлжээнд шинэ хэрэглэгч холбох зөвшөөрлийн хуудас авах
 • Иргэн болон хуулийн этгээд нь техникийн нөхцөлд заасан холбогдох заалтыг хэрэгжүүлэхдээ цахилгаан хангамжийн холболт угсралтыг мэргэжлийн тусгай зөвшөөрөлтэй эрх бүхий хуулийн этгээдээр гүйцэтгүүлж түгээх сүлжээнд холбох зөвшөөрлийн хуудсыг бөглүүлэх
 • Газардуулга холбож буй үеийн зураг /фото/
 • Цоож цүүтэй байх. Түлхүүрийн дуудлага хүлээн авагчид бүрэн хүлээлгэн өгөх
 • Тоноглосон щитийг эзэмшлээс гадна байршуулах
 • Тоолуурын гэрчилгээний хуулбар
 • Тоноглолын газардуулгын эсэргүүцэл хэмжсэн протокол
 • Кабель шугам хэмжсэн протокол

3. Төлбөр тооцоо

 • Салбарын санхүүд техникийн нөхцөл олголтын төлбөрийг тушаах
 • Салбарын санхүүд газардуулга хэмжилтийн төлбөрийг тушаах

4. Түгээх сүлжээнд шинэ хэрэглэгч холбох зөвшөөрлийн хуудас бөглүүлэх /гарын үсэг зуруулах/

 • Түгээх үйл ажиллагаа хариуцсан инженер
 • Салбарын санхүүгийн хэсэг
 • Хангах үйл ажиллагаа хариуцсан инженер
 • Салбарын дарга

Холбоос

Удирдах албан тушаалтнуудын товч мэдээллийг ЭНД дарж харна уу.

5. Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв дээр ирж гэрээ байгуулах

Өөрийн харъяа салбарын хаягийн мэдээллийг ЭНД дарж харна уу.

6. Салбарын ээлжийн инженерт захиалга өгч хүчдэлд холбуулах

Санамж: Захиалгыг хоёр өдрийн өмнө өгнө.