Төлбөрт үйлчилгээ

1000 вольт хүртэлх хүчдэлийн сүлжээнд үйлчилгээ хийх
1000 вольтоос дээшхи хүчдэлийн сүлжээнд үйлчилгээ хийх
Техникийн нөхцөл олгох, шинэ хэрэглэгчийг түгээх сүлжээнд холбох, бусад дагалдах үйлчилгээ
Хэмжилт туршилт, реле хамгаалалтын шалгалт, тохируулга хийх үйлчилгээ
Хэмжүүр тоолуурын лабораторийн үйлчилгээ
Тусгай тоноглолтой автомашин түрээслэх үйлчилгээ