Шуурхай ажиллагааны ажилтнуудад ажлын байрны биет дасгал, сургалт зохион байгуулагдлаа

35/6кВ Цэнхэрмандал дэд станцад компани болон Багануур салбарын шуурхай ажиллагааны ажилтнуудын дунд сэлгэн залгалтын үлгэрчилсэн программ шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан ажлын байрны биет дасгал, сургалт батлагдсан удирдамжийн дагуу амжилттай зохион байгуулагдлаа.