6 кВ ба түүнээс дээш хүчдэлийн шинэ хэрэглэгчдэд холболт хийхэд тавигдах шаардлага

6 кВ ба түүнээс дээш хүчдэлийн шинэ хэрэглэгчид түгээх сүлжээнд шинээр холбогдохдоо “Эрчим хүчний барилга байгууламж барих ажлын журам”-ын дагуу гүйцэтгэх захирлын тушаалаар томилогдсон техникийн комисс ажиллуулна. Техникийн комисс ажиллуулахад тухайн барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэлийн баримт бичгийг бүрэн бүрдүүлсэн байх шаардлагатай.

Гүйцэтгэлийн баримт бичигт дараах материалуудыг хавсаргана. Үүнд:

 • Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх бүртгэлийн гэрчилгээ, зөвшөөрөл
 • Зураг төсөл зохиогч аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
 • Зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар
 • Техникийн нөхцөл
 • Тухайн орон нутаг болон Нийслэлийн Засаг даргын газар олголтын захирамж
 • Магадлалаар баталгаажуулсан ажлын зураг төсөл
 • Гүйцэтгэгч байгууллагын аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
 • Барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар
 • Барилга угсралтын ажлын үе шат бүрт хяналт хийсэн тайлан, фото зургууд
 • Тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэгчийн бичиг баримт, мэдээлэл
 • Тоног төхөөрөмжийн техникийн үзүүлэлтийн баримт бичиг
 • Тоног төхөөрөмжид хийсэн туршилтууд
 • Шуурхай ажиллагааны схем
 • Реле хамгаалалтын тавилын тооцоо болон тооцооны дагуу тавил тохируулж шалгасан протокол
 • “Эрчим хүчний барилга байгууламж барих ажлын журам”-ын  9 дүгээр хавсралтын дагуу ил далд ажлын акт (бүрэн байх)