Хуулийн жагсаалт

Авлигын эсрэг хууль
Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай
Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль
Галын аюулгүй байдлын тухай хууль
Гамшигаас хамгаалах тухай хууль
Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль
Захиргааны ерөнхий хууль
Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль
Иргэний хууль
Компанийн тухай хууль
Монгол улсын үндсэн хууль
Нийгмийн даатгалын тухай хууль
Нийгмийн халамжийн тухай хууль
Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай
Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль
Сэргээгдэх эрчим хүчний тухай хууль
Татварын ерөнхий хууль
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль
Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль
Хөдөлмөрийн тухай хууль
Цахилгаан дулааны эрчим хүч, нүүрсний төлбөрийн тухай хууль
Эрчим хүчний тухай хууль
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль
Хөдөлмөрийн тухай хууль шинэчилсэн найруулга