Дүрмийн жагсаалт

Төлбөр тооцоог зохицуулах түр журам
Цахилгаан дулааны хэрэглээг түр зохицуулах журам
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн сургалт явуулах шалгалт авах журам
Холболтын журам
“ЦДҮС” ТӨХК-ийн говийн бүсийн салбар болон БЗӨБЦТС ТӨХК-ийн шуурхай ажиллагааны хүмүүсийн харьцааны заавар
“ЦДҮС” ТӨХК-ийн зүүн өмнөд бүсийн салбар болон БЗӨБЦТС ТӨХК-ийн шуурхай ажиллагааны хүмүүсийн харьцааны заавар /Жич: Фонт танигдаагүй тул юникод руу хөрвүүлэх шаардлагатай/
Цахилгаан байгууламжинд наряд болон шийдвэрээр гүйцэтгэх ажлыг зохион байгуулах дүрэм /Жич: Фонт танигдаагүй тул юникод руу хөрвүүлэх шаардлагатай/
Шуурхай ажиллагааны схем, журнал бичиг баримт хөтлөх, хадгалах заавар /Жич: Фонт танигдаагүй тул юникод руу хөрвүүлэх шаардлагатай/
Тоног төхөөрөмжийг засвар туршилтанд гаргах захиалга үйлдэх журам /Жич: Фонт танигдаагүй тул юникод руу хөрвүүлэх шаардлагатай/
ТУЗ-ын хараат бус гишүүн сонгох журам
Нэгдсэн сүлжээний дүрэм
Төрийн өмчийн эд хөрөнгийг түрээслэх түрээслүүлэгчийг сонгон шалгаруулах журам
Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл ажиллуулах журам
Түлш эрчим хүчний баланс зохиох аргачлал
Үйлдвэрлэлийн осол хурц хордлогыг судлан бүртгэх дүрэм
Төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдэд төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх журам
Цахилгаан байгууламжийн ашиглалтын үед мөрдөх аюулгүй ажиллагааны дүрэм
Эрчим хүчний тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын үед мөрдөх аюулгүй ажиллагааны дүрэм
Цахилгаан эрчим хүч хэрэглэх дүрэм
Төрийн өөрийн өмчийн үл хөдлөх хөрөнгөнд оруулах хөрөнгө оруулалтын зөвшөөрөл олгох, хяналт тавих, хүлээн авах, тооцож баталгаажуулах ажлыг зохион байгуулах журам
Ажилласан хугацааг тооцох журам
Ёс зүйн дүрэм
Хөдөлмөрийн дотоод журам