1000 В-с дээшхи хүчдэлийн сүлжээнд үйлчилгээ хийх

Тайлбар: Энэхүү үйлчилгээ нь цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц, хувиарлах байгууламжийн цахилгаан тоноглолуудад хамаарна. Доорхи үнэ тариф дээр эд анги сольсон тохиолдолд сэлбэгийн зардал, унаа, томилолтын зардал нэмэгдэнэ.

Ажил үйлчилгээний нэрХэмжих нэгж6, 10, 15кВ35кВ
Шинээр барих эрчим хүчний обьект, угсралтын ажлын чанар техник ашиглалтын дүрэм ба хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааны шаардлага хангаж байгаад хяналт тавих1 удаа50,000100,000
Шинээр барих дэд станцын байршил, шугамын трасс тодорхойлох1 удаа50,000100,000
Хэрэглэгчийн ачаалал, хүчдэлд хэмжилт хийх1 удаа25,00040,000
Техникийн бичиг баримт заавар, журам боловсруулах /А-4/1 хуудас6,0006,000
Төлөвлөгөөт бус сэлгэн залгалт хийх1 удаа25,00035,000
Хэрэглэгчийн хүсэлтээр хүчдэл таслах1 удаа25,00035,000
Хэрэглэгчийн хүсэлтээр хүчдэл залгах1 удаа25,00035,000
Хэрэглэгчийн ачаалал, хүчдэлд хэмжилт хийх1 удаа25,00040,000
Хэрэглэгчийн хүсэлтээр гал хамгаалагч цэнэглэх1 удаа20,000
Тулгуурт гарч кабелийн үзүүр уях1 удаа25,000
Тулгуурт гарч кабелийн үзүүр тайлах1 удаа20,000
ТП-ны щитэнд кабелийн үзүүр уях1 удаа20,000
ТП-ны щитэнд кабелийн үзүүр тайлах1 удаа15,000
Ачаалал таслагч ба салгуур тохиргоо, үйлчилгээ хийхком100,000150,000
Ачаалал таслагч солихком50,000
Тосон таслуурт тос нэмж үйлчилгээ хийхком30,000
Тосон таслуурт тос сольж үйлчилгээ хийхком70,000120,000
Тосон таслууруудад ээлжит урсгал засвар хийхком150,000300,000
Тосон таслууруудад ээлжит болон ээлжит бус их засвар хийхкомТөсвийн дагууТөсвийн дагуу
Тосон таслуурын приводны тохиргоо үйлчилгээ хийхком50,000100,000
Шинийн тулгуур болон нэвтрэх изолятор солих, хутга тохируулахком45,00085,000
Шин солихком30,00060,000
Салгуурын тулгуур изолятор солихком20,00040,000
Хэрэглэгчийн өмчлөлийн вакуум таслуур тэргэнцэрт шинээр угсрахком1,500,000
Хэрэглэгчийн өмчлөлийн элегаз таслуур суурилуулж холболт угсрахком500,0001,000,000
Кабель шугамд дундын болон төгсгөлийн муфть хийхш200,000
Кабельд хуурай үзүүрлэгээ хийх, үзүүр сэргээх /эпоксид үзүүр хийх/100,000
Гал хамгаалагч цэнэглэх /Хэрэглэгчийн гэмтлээс шалтгаалан шатсан/3 ш25,00050,000
Гүйдлийн трансформатор солихком200,000500,000
Хүчдэлийн трансформатор солихком200,000500,000
Хүчдэлийн трансформаторын гэмтэл тодорхойлохком50,000100,000
Гүйдэл, хүчдэлийн трансформаторын засвар үйлчилгээ хийхком200,000400,000
Трансформаторт засварын ажил хийхкомТөсвийн дагууТөсвийн дагуу
Трансформаторын гэмтэлтэйг тогтоох1 ш200,000400,000
Трансформаторын сампин резин солих40,00080,000
Трансформаторын анцаф өөрчлөх /таслаж залгах нь тусдаа/1 удаа20,00040,000
Трансформаторын гол солих1 тр40,00060,000
Трансформаторын тос солих1 тр50,00050,000
Трансформаторын изолятор солих1 тр60,000100,000
Шугам засахкмТөсвийн дагууТөсвийн дагуу
Шугамын утасны залгаас хийх, утас залгаж, засварлах1 ш залгаа25,00025,000
Агаарын шугамын утас, аянгын тросс солих1 пролет50,00080,000
Агаарын шугамын дэгээ изолятор суурилуулах1 тулгуурт20,00030,000
Шугамд тулгуур тэгшлэх1 ш100,000150,000
Шугамд завсрын тулгуур шинээр босгох1 ш50,000100,000
Шугамын анкер тулгуур шинээр босгох1 ш60,000120,000
Тулгуурт намгийн хамгаалалт хийх1 ш100,000150,000
Тулгуурт бетон пасник хийх1 ш30,00040,000
Тулгуурт шугамын перемечка тайлах, холбох1 ш15,00030,000
Шугамд цэнэг шавхагч солих, суурьлуулах1 ш20,00040,000
Шугамын тулгуурт хуурай салгуур суурилуулах1 ком200,000300,000
Шугамд гэмтэл олж тодорхойлох1 км100,000150,000
АТП, ТП-д салгуур суурилуулахком150,000
Фазын дараалал олох1 км50,000
Дэд станц шинээр угсрахкомТөсвийн дагууТөсвийн дагуу
Хуваарилах байгууламжид кабелийн үзүүрт вирк хийх /виркний үнийн хамт/1 ш5,0005,000