Хэмжилт туршилт, реле хамгаалалтын шалгалт, тохируулга хийх үйлчилгээ

Тайлбар: Энэхүү үйлчилгээ нь цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц, хувиарлах байгууламжийн цахилгаан тоноглолуудад хамаарна. Доорхи үнэ тариф дээр унаа, томилолтын зардал нэмэгдэнэ.

Ажил үйлчилгээний нэр, төрөлХэмжих нэгж0,4кВ6-10кВ 15-35кВ
Трансформаторын /tgб/-г хэмжих1 ком80,000100,000
Трансформаторын оруулгын /tgб/-г хэмжих1 удаа80,000100,000
Трансформаторын хөндийрүүлэг , абсорбцын коэффициент тодорхойлох1 ком20,00030,00040,000
Трансформаторын ороомгийн актив эсэргүүцэл хэмжих1 удаа80,000150,000
Трансформаторын коэффициент ба холболтын бүлэг тодорхойлох1 удаа40,00060,000
Трансформаторын хоосон явалтын гүйдэл тодорхойлох1 удаа30,00050,000
Трансформаторын тосонд өндөр хүчдэлийн туршилт хийх1 тр15,00015,000
Трансформатор, тоноглолыг өндөр хүчдэлийн туршилтыг тогтмол гүйдлээр хийх1 удаа100,000150,000
Кабель шугам, цахилгаан тоног төхөөрөмжийг өндөр хүчдэлийн туршилтыг тогтмол гүйдлээр хийх / машинаар /1 удаа60,000150,000150,000
Кабель шугамын трасс тодорхойлох1 км100,000100,000100,000
Кабель шугамын гэмтэл тодорхойлох1 км300,000300,000300,000
Гүйдэл, хүчдэлийн хэмжүүрийн трансформаторт бүрэн хэмжилт туршилт хийх1 удаа50,000150,000150,000
Цэнэг шавхагчийн нэвчих гүйдэл ба нэвтрэлийн хүчдэлийг хэмжих1 ком30,000120,000150,000
Залгах салгах аппаратуудын контактын эсэргүүцэл хэмжих1 удаа15,000100,000125,000
Таслуурын таслах залгах аппаратанд хэмжилт хийх1 ком140,000180,000
Хуурай салгуур, изолятор турших, шалгаж хэмжих1 ком40,00060,000
Газардуулгын эсэргүүцэл хэмжих1 цэгт50,00050,00050,000
Резинэн бээлий бот турших1 удаа15,000
Өндөр хүчдэлийн хүчдэл заагч ба гүйдэл хэмжигчийг турших1 удаа20,00020,000
Нам хүчдэлийн хүчдэл заагч ба хаймран бариултай багажууд турших1 удаа10,000
Тусгаарлагч штангийн туршилт1 удаа20,00020,000
Дөрөө бүс турших /механик/1 удаа40,00040,00040,000
Шугамын реле хамгаалалт, автоматикийн шалгалт тохируулга хийх /удирдлага, дохиолол, хамгаалалт, хэмжүүр/ком300,000350,000
АВР шалгах, тохируулахком100,000150,000
АПВ төхөөрөмж шалгах, тохируулахком150,000150,000
АЧР төхөөрөмж шалгах, тохируулахком150,000
Үйлдвэрээс угсрагдаж ирсэн реле хамгаалалтын иж бүрдлийг бүрэн ажиллуулж шалгахком300,000350,000
Тухайн газарт угсрагдсан реле хамгаалалтын иж бүрдлийг бүрэн ажиллуулж шалгахком300,000350,000
Реле хамгаалалтын тавилын тооцоо хийх250,000300,000
Трансформаторын хамгаалалтын тооцоо хийх150,000200,000
Хүчдэлийн тарнсформаторын хэлхээг шалгахш100,000120,000
Хоёрдогч хэлхээний схемийн шалгалт тохируулга хийххэлхээ бүрт300,000350,000
Хоёрдогч хэлхээний кабелийн монтаж шалгах, турших /судлын тоог 3 утаст системд шилжүүлснээр/1 панель15,00015,00015,000
Дохиоллын хэлхээг шалгах. тохируулахком150,000150,000150,000
Цахилгаан соронзон хоригийн схем шалгах /тохируулах хориг хийх тоноглолын тоо 10-30 хүртэл/1 удаа150,000150,000150,000
РХБ-ийг угсарч шалгалт тохируулга хийхком2,000,0003,500,000