Хэмжүүр тоолуурын лабораторийн үйлчилгээ

Тайлбар: Доорхи үнэ тариф дээр эд анги сольсон тохиолдолд сэлбэгийн зардал нэмэгдэн тооцогдоно.

Ажил үйлчилгээний нэр, төрөлҮнэ тариф
1 фазын цахилгаан механик тоолуур / ээлжит баталгаажуулалт/10,000
1 фазын цахилгаан механик тоолуур - Засвар хийх3,000
1 фазын цахилгаан механик тоолуур - Тохируулга хийх2,000
1 фазын цахилгаан механик тоолуур - Баталгаажуулах5,000
3 фазын цахилгаан механик тоолуур / ээлжит баталгаажуулалт/25,000
3 фазын цахилгаан механик тоолуур - Засвар хийх8,300
3 фазын цахилгаан механик тоолуур - Тохируулга хийх4,700
3 фазын цахилгаан механик тоолуур - Баталгаажуулах12,000
3 фазын 100В-ын механик тоолуур / ээлжит баталгаажуулалт/26,000
3 фазын 100В-ын механик тоолуур - Засвар хийх5,200
3 фазын 100В-ын механик тоолуур - Тохируулга хийх5,800
3 фазын 100В-ын механик тоолуур - Баталгаажуулах14,000
1 фазын импульсийн тоолуур /ээлжит баталгаажуулалт/11,000
1 фазын импульсийн тоолуур - Программ уншуулах5,100
1 фазын импульсийн тоолуур - Баталгаажуулах5,900
3 фазын импульсийн тоолуур /ээлжит баталгаажуулалт/20,000
3 фазын импульсийн тоолуур - Программ уншуулах8,000
3 фазын импульсийн тоолуур - Баталгаажуулах12,000
1 фазын электрон тоолуур /ээлжит баталгаажуулалт/13,000
1 фазын электрон тоолуур - Программ уншуулах6,300
1 фазын электрон тоолуур - Баталгаажуулах6,700
3 фазын электрон тоолуур /ээлжит баталгаажуулалт/38,500
3 фазын электрон тоолуур - Программ уншуулах11,400
3 фазын электрон тоолуур - Баталгаажуулах27,100
1,0-1,5 нарийвчлалын щитний амперметр, вольтметр – Засвар хийх12,000
1,0-1,5 нарийвчлалын щитний амперметр, вольтметр – Тохируулга хийх15,000
Цагийн ялгаварт 1 фазын тарифт тоолуурыг программчлах3,000
Цагийн ялгаварт 3 фазын тарифт тоолуурыг программчлах, шалгах7,000
100В тоолуур сольж угсрах, тавьсны дараа ажиллагааг шалгах15,000
1 фазын электрон тоолуур сольж угсрах, тавьсны дараа ажиллагааг шалгах8,000
Электрон тоолуурыг цагийн механизмтай шинээр угсрах8,000
Электрон тоолуурыг сольж угсрах, шалгах10,000
Электрон тоолуурын ажиллагааг газар дээр нь шалгаж, оношлогоо тавин, векторын диаграммыг байгуулах15,000
Ачааллын хэмжилтийг газар дээр нь хэмжүүрийн бахиар хэмжих5,000
Гүйдлийн трансформатор шалгах тохируулах – 1кВ хүртэл5,000
Гүйдлийн трансформатор шалгах тохируулах – 1кВ-оос дээш хүчдэлийн10,000
Үйлчлүүлэгчийн ачаалал, хүчдэлийн хэмжилт хийх5,000