Техникийн нөхцөл олгох, шинэ хэрэглэгчийг түгээх сүлжээнд холбох, бусад дагалдах үйлчилгээ

Тайлбар: Техникийн нөхцөл олгохдоо шаардлагатай бол газар дээр нь очиж үзнэ. Үүний дагуу гарах унааны болон томилолтын зардлыг тухайн хүсэлт тависан хэрэглэгч хариуцна.

Ажил үйлчилгээний нэр, төрөл0.4 кВ6-15 кВ35 кВ
50 кВт хүртэл хүчин чадалтай, 1 км хүртэл урттай шугам, тоноглолд техникийн нөхцөл олгох 100,000
10 км хүртэл урттай шугам, дэд станцад техникийн нөхцөл олгох150,000250,000
10 км-ээс дээш урттай шугам дэд станцад техникийн нөхцөл олгох250,000350,000
50 кВт хүртэл хүчин чадалтай, 1 км хүртэл урттай шугам, тоноглолыг шинээр түгээх сүлжээнд холбох50,000
10 км хүртэл урттай шугам, дэд станцыг шинээр түгээх сүлжээнд холбох150,000250,000
10 км-ээс дээш урттай шугам дэд станцыг шинээр түгээх сүлжээнд холбох150,000250,000
Шинээр холбогдох хэрэглэгчийн байршлын талбай нь 6, 10 кВ кабель, агаарын шугмын трасс, хамгаалалтын зурваст орсон тохиолдолд шугмыг зөөх зөвшөөрөл олгох (1 шугамд)100,000250,000350,000