Техникийн нөхцөл олгох журам

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1.1 Багануур Зүүн Өмнөд Бүсийн Цахилгаан Түгээх Сүлжээ Төрийн Өмчит Хувьцаат Компаний /цаашид “Техникийн нөхцөл олгогч” гэх/ эзэмшлийн түгээх сүлжээнд иргэн, хуулийн этгээдийн /цаашид “Техникийн нөхцөл хүсэгч” гэх/ барилга байгууламж, агаарын болон кабель шугам, трансформаторын дэд станц, цахилгаан тоног төхөөрөмжийг /цаашид “объект” гэх/ холбох техникийн нөхцлийг олгоход энэхүү журмыг мөрдлөг болгоно.

1.2 Иргэн, хуулийн этгээдийн барилга байгууламжийг хот, суурин газрын цахилгааны шугам сүлжээ, эх үүсвэрийн техникийн боломж, ерөнхий төлөвлөлт, техник технологийн шинэчлэлтийн үйл ажиллагаатай уялдуулан төвлөрсөн цахилгаан хангамжийн систем, түгээх сүлжээнд холбоход техникийн нөхцөл олгох журмын зорилго оршино.

1.3 Эрчим хүчний шинээр баригдах болон шинэчлэгдэх, өргөтгөл, засвар үйлчилгээ хийх барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, техникийн нөхцөл олгох, зураг төслийн ажлын гүйцэтгэл, барилга угсралтын ажилд хяналт тавих, барилга байгууламжийг ашиглалтанд хүлээн авахад энэ журмын заалтуудыг баримтална.

1.4 Иргэн, хуулийн этгээд нь объект, барилга байгууламжийг цахилгаан түгээх сүлжээнд холбуулахын тулд заавал биелүүлэх техникийн цогц шаардлагыг “Цахилгаан эрчим хүчээр хангах техникийн нөхцөл” гэнэ.

1.5 “Цахилгаан эрчим хүчээр хангах техникийн нөхцөл” нь техникийн нөхцөл хүсэгчдэд зориулагдсан хэрэглэх чадал, хүчдлийн түвшин, техникийн болон зураг, схем, трассын гүйцэтгэлийн талаар чиглэл заасан, тодорхой заагдсан цэгээс хэрхэн холбогдох тухай тодорхойлсон албан бичиг байна.

ХОЁР. ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ ОЛГОХ ҮНДЭСЛЭЛ

2.1 Эрчим хүчний сайдын 2013 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 03 дугаар тушаалаар батлагдсан “Цахилгаан эрчим хүчээр хангах техникийн нөхцөл олгох журам”-ын 2.1-р заалт буюу “Техникийн нөхцлийг Улаанбаатар хот болон төвийн системд холбогдох хэрэглэгчид, ДБЭХС, Дөргөний УЦС, ББЭХС ороод 1 МВт чадал, Тайширын УЦС, Даланзадгадын ДЦС-ын хэрэглэгчид 0,5 МВт-аас дээш шинээр баригдах барилга байгууламжид цахилгаан авах, ачааллыг нэмэгдүүлэх болон сүлжээний горим ажиллагаанд нөлөөлөхүйц технологийн шинэчлэлт хийх тухай бүр Эрчим хүчний яамны /техникийн нөхцөл олгогч/-ийн техникийн нөхцөл олгох комисс /ажлын хэсэг/-ийн хурлаар, дээрх ачааллаас бага тохиолдолд тухайн орон нутгийн эрчим хүчний байгууллагын техникийн нөхцөл олгох комиссын хурлаар тус тус шийдвэрлэж олгоно.” гэсэн заалтыг үндэслэл болгоно.

2.2 Монгол Улсын Эрчим хүчний яамны Улсын төсвийн тухай хууль, Засгийн Газрын мөрийн хөтөлбөр, “Эрчим хүчний нэгдсэн систем” хөтөлбөр, Эрчим хүчний мастер төлөвлөгөөнд тусгагдсан тухайн жилд шинээр баригдах, болон шинэчлэгдэх, өргөтгөл, засвар үйлчилгээ хийх эрчим хүчний барилга байгууламжуудын жагсаалт, хөрөнгө оруулалтын арга хэмжээний төслийн зураг, төсөл боловсруулах, техникийн нөхцөл олгох жагсаалт гарган комиссын хурлаас гарсан шийдвэрийг хэрэгжүүлж ажиллана.

2.3 Компанийн хэмжээнд мөрдөгдөх “Цахилгаан эрчим хүчээр хангах техникийн нөхцөл олгох журам”, техникийн нөхцөл олгох ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг компаний Гүйцэтгэх захирлын тушаалаар баталж томилно.

2.4 Компанийн хэмжээнд буюу харъяа салбаруудын 6 кВ, 10 кВ , 15 кВ, 35 кВ-ын техникийн нөхцлийг компанийн техникийн нөхцөл олгох ажлын хэсэг, 0,4 кВ-ын техникийн нөхцлийг харъяа салбаруудын техникийн нөхцөл олгох ажлын хэсгээс тус тус олгоно.

2.5 Компанийн хэмжээнд техникийн нөхцөл олгож ажиллах ажлын хэсэг нь компанийн Түгээх үйл ажиллагаа хариуцсан дэд захирал бөгөөд ерөнхий инженерээр удирдуулсан, Техникийн болдлогын хэлтсийн дарга, техникийн нөхцөл олголтын инженер, Борлуулалтын бодлогын хэлтсийн дарга, компаний ээлжийн ахлах горимын инженер зэрэг албан тушаалтнуудыг оролцуулсан нийт 5 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй байна.

2.6 Компанийн салбарын хэмжээнд техникийн нөхцөл олгож ажиллах ажлын хэсэг нь салбарын Түгээх үйл ажиллагаа хариуцсан менежер бөгөөд ерөнхий инженерээр удирдуулсан, Хангах үйл ажиллагаа хариуцсан менежер, Засварын мастер, Борлуулалтын инженер, Шуурхай үйлчилгээний хэсгийн ээлжийн ахлах инженер зэрэг албан тушаалтнуудаас бүрдсэн нийт 5 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй байна.

ГУРАВ. ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ ОЛГОЛТ

3.1 Хэрэглэгчдэд цахилгаан эрчим хүчээр хангах техникийн нөхцлийг уг барилга байгууламжийг шинээр барих, шинэчлэх тухай удирдах дээд газрын шийдвэр болон барилгын байршил тогтоосон газар олголтын шийдвэр /захирамж/-ийг үндэслэн олгоно.

3.2 Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар баригдах барилга байгууламжид цахилгаан эрчим хүчээр хангах техникийн нөхцлийг уг барилга байгууламжийг шинээр барих, шинэчлэх тухай удирдах дээд газрын шийдвэр болон уг объектын техник эдийн засгийн үндэслэл, салбарын техникийн зөвлөлийн шийдвэрийг үндэслэн олгоно.

3.3 Техникийн нөхцөл олгогч нь тухайн нутаг дэвсгэрийн хүрээнд газар эзэмшүүлэх тухай аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг даргын захирамжаар хэд хэдэн объектод хамтатган олгосон тохиолдолд тэдгээр объектуудыг бүхэлд нь хамарсан нэгдсэн шугам сүлжээ, дэд станц барих боломжийг судлан үзэж техникийн нөхцөлийг олгоно.

3.4 Тухайн жилийн эхэн буюу төгсгөлд дамжуулах, түгээх дэд станцууд дээрх цахилгаан эрчим хүчний чадлын нөөцийг тодорхойлон гаргаж комиссын хурлаар хэлэлцүүлэн батлана.

3.5 Иргэн, хуулийн этгээдийн объект нь зураг төслийн явцад цахилгаан ачаалал нь анхны авсан техникийн нөхцөлд заасан хүчин чадлаас нэмэгдэж өөрчлөгдсөн тохиолдолд техникийн нөхцлийг дахин авна.

3.6 Техникийн нөхцлийг боловсруулахдаа харъяа цахилгаан дамжуулах, түгээх сүлжээ болон бусад иргэн, хуулийн этгээдийн өмчлөлийн шугам тоног төхөөрөмжөөр дамжуулан объектыг холбох тохиолдол бүрт зөвшөөрөл авч баталгаажуулсан байна. Холбогдох зөвшөөрөл, баталгаа, түүнд зарцуулагдах зардлыг техникийн нөхцөл хүсэгч иргэн болон хуулийн этгээд хариуцна.

3.7 Техникийн нөхцөл хүсэгч нь шинээр баригдах дэд станцын, цахилгаан дамжуулах агаарын болон кабель шугам, дэд станцын өргөтгөлийн газрын зөвшөөрөл, хамгаалалтын зурвасыг тогтоолгосон баталгаатай албан бичгийг харъяалагдах газрын алба, удирдах дээд байгууллагаас нь гаргуулах бөгөөд объектын ажлын зурагт тусгуулна.

3.8 Техникийн нөхцөл хүсэгч аж ахуйн нэгж, иргэн, хуулийн этгээд нь дараах материалуудыг бүрдүүлнэ. Үүнд:

3.8.1 Өргөдөл буюу албан хүсэлт;

3.8.2 Техникийн нөхцөл олгогчоос өгсөн тодруулах хуудас (хавсралт ¹1);

3.8.3 Тухайн нутаг дэвсгэрийн хүрээнд Засаг даргын “Барилга байршил тогтоож, газар ашиглуулах эрх олгох”, “Газар эзэмшлийн болон газар өмчлөл”-ийн тухай захирамж, шийдвэр, кадастрын зураг;

3.8.4 Хуулийн этгээдийн “Улсын бүртгэл”-ийн гэрчилгээний хуулбар;

3.8.5 Үйл ажиллагаа явуулах “Тусгай зөвшөөрөл”-ийн гэрчилгээний хуулбар;

3.8.6 Хэрэглэх цахилгаан эрчим хүчний судалгаа (кВт);

3.8.7 Техникийн нөхцөл олгох ажлын хэсэг нь объектын барилга угсралтын ажил явагдах байршил, суурилагдах хүчин чадлыг газар дээр нь судалж, техникийн нөхцөл хүсэгч, захиалагчаас ирүүлсэн цахилгааны ачаалал, шугам сүлжээнд холбогдох хүсэлтийг цахилгаан шугам сүлжээний өнөөгийн болон ойр, хэтийн төлөвлөлтийн нөхцөл байдалтай уялдуулан хот, аймгийн төв, сум, дүүргийн хэтийн төлөв, инженерийн тооцоо судалгаан дээр үндэслэн техникийн дүгнэлтийг хурлаар хэлэлцүүлэн шийдвэрлэнэ.

3.9 Ажлын хэсэг нь техникийн нөхцлийг хоёр хувь бичиж нэг хувийг техникийн нөхцөл хүсэгч иргэн, хуулийн этгээдэд олгож, нэг хувийг тодруулах хуудсын хамтаар архивт шилжүүлж хадгална.

3.10 Техникийн нөхцлийн хүчин төгөлдөр байх хугацааг объектод гүйцэтгэх ажлын хэмжээнээс хамааран 1–3 жилийн хугацаатай тогтооно.

3.11 Техникийн нөхцлийг “Цахилгаанаар эрчим хүчээр хангах техникийн нөхцөл олгох журам”-ын хавсралт №2-оор батлагдсан маягтийн дагуу бэлтгэж олгоно.

3.12 Техникийн нөхцлийг компанийн хэмжээнд олгоход Техникийн нөхцөл олголтын инженер боловсруулан Гүйцэтгэх захирал баталж, ажлын хэсгийн гишүүдээс Түгээх үйл ажиллагаа хариуцсан дэд захирал бөгөөд ерөнхий инженер, Техникийн бодлогын хэлтсийн дарга нар хянаж тус бүр гарын үсэг зурж баталгаажуулна.

3.13 Техникийн нөхцлийг компанийн харъяа салбарын хэмжээнд олгоход Түгээх үйл ажиллагаа хариуцсан менежер бөгөөд ерөнхий инженер боловсруулан Салбарын дарга баталж, ажлын хэсгийн гишүүдээс Түгээх үйл ажиллагаа хариуцсан менежер бөгөөд ерөнхий инженер, Хангах үйл ажиллагаа хариуцсан менежер нар баталгаажуулж тус бүр гарын үсэг зурж баталгаажуулна.

3.14 Дамжуулах, Түгээх сүлжээний цахилгаан хангамжийн эх үүсвэр, хүчин чадал, шугам сүлжээний дамжуулах түгээх, чадвар хүрэлцэхгүй мөн түгээх сүлжээний техникийн боломжгүй шугам сүлжээнд холбогдох нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд хүсэлт гаргасан хэрэглэгчдэд техникийн нөхцөл олгохоос татгалзана.

3.15 Хэрэглэгчдээс техникийн нөхцөл хүсэгчийн өргөдөл, албан бичиг, тодруулах хуудсыг хүлээн авснаас хойш ажлын 15 хоногийн дотор Техникийн нөхцлийг олгох боломжтой эсэхийг шийдвэрлэж хариуг албан бичгээр өгнө.

3.16 Олгогдсон техникийн нөхцлийг он оноор дугаарлан хадгалж, жагсаалтаар гаргаж, дараа жилийн 1-р сард багтаан, цахилгаан шугам сүлжээний газрууд болон орон нутгийн цахилгаан станцууд эрчим хүчний тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч компанийн техникийн нөхцөл олгох комисс яамны техникийн нөхцөл олгогчид тайлагнаж байна.

3.17 Техникийн нөхцөл олгох үйл ажиллагаатай холбогдуулан ажлын хэсэг объектыг газар дээр нь судалж, холбогдох дүгнэлтийг гаргах үеийн болон олгогдсон техникийн нөхцлийн дагуу объектын барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэлтэй танилцах техникийн комиссын ажлын зардлыг техникийн нөхцөл хүсэгч нь бүрэн хариуцна.

3.18 Техникийн нөхцөл авсан хэрэглэгчдийн ТЭЗҮ, зураг төслийг хянаж, барилга байгууламжийг ашиглалтанд хүлээн авах үед анх олгосон техникийн нөхцлийн шаардлагын биелэлтийг шалгаж, хэрэв зураг төслийн байгууллагатай тохиролцолгүйгээр өөрчлөлт оруулсан байвал зураг төсөл буюу угсралтад техникийн нөхцлийн дагуу зохих өөрчлөлт хийлгэнэ.

3.19 Техникийн нөхцөл олгосон өдрөөс хойш тухайн цахилгааны шугам сүлжээнд өөрчлөлт /хүчин чадлыг ихэсгэх, багасгах, хэтийн төлөвийн схемээр өөрчлөгдөх, татан буугдах гэх мэт/ орвол хангагч байгууллага тухай бүрд нь техникийн нөхцөл хүсэгч, захиалагч буюу зураг төслийн байгууллагад мэдэгдэж техникийн нөхцлийг тодотгож байна.

3.20 Ажлын хэсэг нь компанийн Гүйцэтгэх захирлын тушаалаар батлагдсан энэхүү журмын хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулна.

3.21 Иргэн, хуулийн этгээд нь объектыг барих явцад цахилгаан эрчим хүч хэрэглэх шаардлага гарвал түр холболт хийх талаар техникийн нөхцөл олгох ажлын хэсгийн хурлаар шийдвэрлэнэ.

3.22 Техникийн нөхцөл хүсэгч нь объектыг түгээх сүлжээнд холбоход үүсэх түгээх сүлжээ, хуваарилах байгууламж, дэд станцын өөрчлөлтийн схем, зураг төсөл, трассын талаар техникийн нөхцөл олгогчтой хамтран зөвшилцөж нэгдсэн нэг шийдвэр гаргана.

3.23 Техникийн нөхцөл хүсэгч нь “Эрчим хүчний тухай” хуулийн 30.1.10-р заалтын дагуу өөрийн эзэмшлийн шугам, тоног төхөөрөмжөөс бусад хэрэглэгчийг холбуулах үүрэгтэйгээр техникийн нөхцөл олгогдоно.

ДӨРӨВ. ТЕХНИКИЙН НӨХЦЛИЙН АГУУЛГА

4.1 Тухайн барилга байгууламжийг барихдаа техник ашиглалтын дүрэм, заавар, “Цахилгаан байгууламжийн зураг төсөл, угсралтын дүрэм” болон холбогдох бусад дүрэм, заавар, удирдамж, материалын шаардлагыг бүрэн хангаж тухайн орон нутгийн байгаль цаг уурын нөхцөлд тохирсон сүүлийн үеийн техникийн дэвшлийн шаардлагыг хангасан тоног төхөөрөмж сонгосон байхаар заана.

4.2 Техникийн нөхцөлд дараах асуудлыг тусгасан байна. Үүнд:

4.2.1 Цахилгааны тооцоот дээд ачаалал;

4.2.2 Холболт хийх цэг (дамжуулах, түгээх шугам, дэд станц, анкер тулгуур), таслах залгах тоноглолын марк;

4.2.3 Холболтын схем;

4.2.4 Объектыг шинээр холбосноос болон хэрэглэгч хэрэглээгээ нэмэгдүүлсэнтэй холбогдуулан өргөтгөл хийх эсэх;

4.2.5 Цахилгаан эрчмийн хэмжих хэрэгсэл;

4.2.6 Объектод тавигдах тусгай шаардлага;

4.2.7 Объектын ашиглалт, аюулгүй ажиллагааг хангах шаардлага;

4.2.8 Иргэн, хуулийн этгээд нь объектыг барих явцад цахилгаан авах шаардлага гарвал түр холболт хийх цэг, хугацааг тодотгосон байна;

4.2.9 Орчны тохилжилтыг нөхөн сэргээх талаар авах арга хэмжээ;

4.2.10 Техникийн нөхцлийн хүчинтэй байх хугацаа;

4.2.11 Холбогдох тогтоол, шийдвэрийн заалт;

ТАВ. САНХҮҮГИЙН НӨХЦӨЛ

5.1 Техникийн нөхцөл хүсэгч иргэн, хуулийн этгээд нь техникийн нөхцөл олголтын болон объектын түгээх сүлжээнд холбогдох үйлчилгээний төлбөрийг батлагдсан журам, үнэ тарифын дагуу компанийн харъяа салбаруудын кассанд бэлэн мөнгөөр болон банкны баталгаат дансанд шилжүүлгээр төлнө.

5.2 Техникийн нөхцөл хүсэгч нь техникийн нөхцөл олголтын хүрээнд үүсэх газар дээрх мөн газар доорх инженерийн байгууламж, шугам сүлжээг шилжүүлэх, шинээр барих, дэд станцын барилга байгууламжийг өргөтгөх, шинээр барих, нийтийн, бусдын эзэмшлийн зам талбайг сэтлэх болон тэдгээрийг эргүүлэн сэргээн засварлах, орчны тохилжилтыг нөхөн сэргээхэд гаргах зардлыг тооцож зураг, төсөлд тусгуулсан байна.

5.3 Техникийн нөхцлийг үндэслэлгүй эсвэл буруу боловсруулан олгосноос техникийн нөхцөл хүсэгчид учирсан шууд хохирлыг техникийн нөхцөл олгогч тал хариуцана.

5.4 Объектыг түгээх сүлжээнд холбоход техникийн нөхцөл олгогчийн мөн хэрэглэгчийн эзэмшлийн агаарын болон кабель шугамын трассын, хуваарилах байгууламжийн схем, трансформаторын дэд станцын хүчин чадлыг зайлшгүй өргөтгөн өөрчлөлт хийх шаардлага гарсан тохиолдолд холбогдох материалын болон машин механизм, бусад зардлыг техникийн нөхцөл хүсэгч иргэн, хуулийн этгээд хариуцана.

ЗУРГАА. ОБЪЕКТЫГ ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭНД ХОЛБОХ

6.1 Техникийн нөхцөл болон санхүүгийн нөхцлийн шаардлагыг хангасан объектыг компанийн “ Цахилгаан түгээх сүлжээнд шинээр холбогдох объектыг ашиглалтанд хүлээн авах журам”-ын дагуу түгээх сүлжээнд холбоно.

6.2 Техникийн нөхцөл хүсэгч нь холбогдох материалуудыг бүрэн бүрдүүлсэний дагуу объектыг түгээх сүлжээнд холбуулахад бэлэн болсон тухайгаа техникийн нөхцөл олгогчид мэдэгдэнэ. Үүнд:

6.2.1 Объектын эзэмшлийн заагийг өмчийн харъяаллаар нарийвчлан тогтоосон байна;

6.2.2 Объектын тоног төхөөрөмжийн ажлын гүйцэтгэлийн зураг, схем, протокол, хэмжилт, туршилт, тохируулгын актуудыг бүрдүүлсэн байна.

ДОЛОО.ХЯНАЛТ ХАРИУЦЛАГА

7.1 Техникийн нөхцөл хүсэгч нь олгогдсон техникийн нөхцлийн заалтыг зөрчвөл “Эрчим хүчний тухай” хуулийн 32.3.2-р заалтыг үндэслэн техникийн нөхцөл хүсэгчийг эрчим хүчний хэрэглээний зөрчлийг арилгах хүртэл цахилгаан эрчим хүчээр хангахаас түдгэлзүүлнэ.

7.2 Техникийн нөхцөл олгогчийн зөвшөөрөлгүйгээр эрчим хүч хэрэглэсэн, “Шугам сүлжээг хамгаалах дүрэм”, “Цахилгаан эрчим хүч хэрэглэх дүрэм”-ийг зөрчсөн бол “Эрчим хүчний тухай” хуулийн 37.1.5 дахь заалт бусад холбогдох дүрэм, журмын дагуу хариуцлага хүлээлгэж, цахилгаан эрчим хүчээр хязгаарлана.

7.3 Техникийн нөхцөл хүсэгч нь “Эрчим хүчний тухай” хуулийн 30.1.3, “Техникийн нөхцөл олгогчийн зөвшөөрлөөр өөрийн эзэмшлийн шугам, тоног төхөөрөмжөөс бусад хэрэглэгчийг холбуулахаас татгалзсан бол холбогдох хууль, дүрэм, журмын дагуу хариуцлага хүлээлгэж цахилгаан эрчим хүчээр хязгаарлана.

НАЙМ. БУСАД ЗҮЙЛ

8.1 Техникийн нөхцлийн талаар мэдээллийг компанийн www.bnedo.mn вэб хуудсанд байршуулж, ил тод нээлттэй байх нөхцлийг бүрдүүлнэ.

8.2 Техникийн нөхцлийг дараах үндэслэлээр хүчингүй болгож болгоно. Үүнд:

8.2.1 Техникийн нөхцөл хүссэн өргөдөл, албан бичиг, тодруулга хуудсанд техникийн хэрэглээний өгөгдлүүдээ зориуд буруу тодорхойлсон;

8.2.2 Холболт хийх цэгийн хүчин чадлаас хэтрүүлэн техникийн нөхцөл олгосон тохиолдолд;

8.2.3 Техникийн нөхцлийн хүчинтэй байх хугацаанд цахилгаан түгээх, хангах сүлжээнд холбогдоогүй тохиолдолд;

8.2.4 Техникийн нөхцлийн хүчинтэй хугацаа дуусахаас 2 сарын өмнө сунгуулах хүсэлтийг компанийн захиргаанд гаргах ба хугацаа дууссан техникийн нөхцлийг хүчингүйд тооцно;

8.2.5 Холбогдох хууль дүрэм, журмыг зөрчсөн тохиолдолд Техникийн нөхцөл олгох комиссын шийдвэрийг үндэслэн техникийн нөхцлийг цуцална;

8.3 Хугацаа дууссан техникийн нөхцлөөр зураг төсөл боловсруулах, барилга байгууламж барихыг хориглоно.

8.4 Техникийн нөхцөл хүсэгч нь олгогдсон техникийн нөхцлийн дагуу барилга угсралтын ажлын зураг, төсөв, гүйцэтгэлийн ажлыг техникийн нөхцөл олгогчтой харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр “Ажил гүйцэтгэх гэрээ”-г /хавсралт №3/ байгуулан гүйцэтгүүлж болно.

8.5 Техникийн нөхцөл олгохтой холбогдуулан гарсан маргаантай асуудлыг харилцан тохиролцон шийдвэрлэх ба тохиролцоонд хүрэхгүй тохиолдолд холбогдох хууль дүрмийн дагуу шийдвэрлэнэ.

8.6 Энэхүү журмыг батлагдсан өдрөөс эхлэн Компани болон харъяа салбаруудын хэмжээнд нэгэн адил дагаж мөрдөнө.