Дэлхийн банкны төлөөллийн албан томилолт

2024 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдөр Тус компанид  Дэлхийн банкны санхүүжилтээр “ЭХТ-2”-ын хэрэгжилтийг шалгахаар Дэлхийн банкны Азийн бүс хариуцсан менежер Таэ Хуан Лий, БНСУ-ын СЯ-ны мэргэжилтэнүүдийн хамт, Улаанбаатар хотын Багануур дүүрэг дэхь төслийн талбайтай танилцсан. Тухайн төслийг хэрэгжүүлсэнээр нутаг дэвсгэрт 0.4 кВ-ын техникийн нөхцөл олгох боломжгүй байсан хэрэглэгчидэд  нөхцөлийг олгох боломж бүрдсэнээр өрхийн үйлдвэрлэл нэмэгдэж, ажлын байр нэмэгдэж байгаа нь ядуурлыг бууруулахад үр дүн өгч байна.