Бүтэц зохион байгуулалт

Зураг. Компанийн бүтэц

Компанийн тухай
Удирдлага
Төлөөлөн удирдах зөвлөл
Тусгай зөвшөөрөл