Эрчим хүч төсөл 2 -ын хүрээнд

2021 оны 07 дугаар сарын 28-ны өдөр ЭХЯ-ны Эрчим хүч төсөл-2 хүрээнд Улаанбаатар хотын Багануур дүүрэгт W-NCB-A-14-2 гэрээний дугаартай Бридж ХХК-ийн гүйцэтгэж буй ажлыг Гүйцэтгэх захирал Н.Мөнгөнхөлөгтөд газар дээр нь төслийн хамт олон танилцуулав. Өнөөдрийн байдлаар 1 фазын ухаалаг тоолуур 452 ш гэр хороололын хэсэгт суурилуулж, системд холбох ажил хийгдсэн.