Ухаалаг тоолуур баталгаажуулах ажлын явц

Тоолуур, хэмжүүрийн албаны ИТА -ууд төслөөр нийлүүлэгдсэн эхний ээлжийн 15000 ширхэг 1 фазын CL710K22 маркийн ухаалаг тоолуурыг шалгаж, баталгаажуулж дуусч байна. Говьсүмбэр ЦТСС, Багануур ЦТСС -үүдэд хүргэж, хэрэглэгч холбох ажил хийгдэж байна.