Төслийн ажил – Техникийн хяналт, тооллого

Дорноговь аймгийн төв Сайншанд суманд “Биндэгноров” ХХК 0.4-10 кВ-ын, Дундговь аймгийн төв Сайнцагаан суманд “Проект Ватт” ХХК 0.4-6 кВ-ын сүлжээг шинэчлэх ажлыг тус тус хийж гүйцэтгэж байна. Төслийн хүрээнд ЭХБУ-ын ажилд  техникийн хяналт шалгалт хийж, бараа материалын тооллогыг Дорноговь аймгийн төв Сайншанд суманд 2021 оы 08 дугаар сарын 17-наас 19-ны хооронд, Дундговь аймгийн төв Сайнцагаан суманд 2021 оы 08 дугаар сарын 10-наас 12-ны хооронд тус тус хийв.