Төслийн талаар

  • Байцаагч монтёр нэг шитнээс тоолуурын заалтыг авахад  орон сууцанд 5347 төг, гэр хороололд 7454 төг, ААНБ-д 375 төгрөгийн  цалингийн зардал сар бүр гардаг. Үүнийг төсөл хэрэгжих обьектийн хэмжээнд ажиллаж байгаа 44 байцаагчаар тооцоолж үзвэл 692,2 сая төгрөгийн цалин, НДШ-ийн зардал гарах бөгөөд орон тоог 33% бууруулахад энэ зардал  228,4 сая төгрөгөөр  буурна.
  • Засгийн Газрын 233 дугаар тогтоол, ЭХЗХорооны 53-р тогтоолоор төсөлд хамрагдсан шугам, дэд станц, машин механизмын үндсэн хөрөнгийн элэгдэл жилд 1321,0 сая төгрөг болно.
  • Багануур дүүрэг, Хэнтий, Дорноговь, Дундговь, Говьсүмбэр аймаг, Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум, Дорноговь аймгийн Замын –Үүд сумын   30047 ахуйн хэрэглэгч, 2669  ААНБ-ыг төсөлд хамруулснаар цахилгаан  эрчим хүчний алдагдал 7605,4 сая кВт цагаар буурах бөгөөд хэрэглэгчдэд борлуулдаг цахилгаан эрчим хүчний үнэ 98,40 төгрөгөөр тооцоход жил бүр 748,4 сая төгрөгийн хэмнэлт гарах тооцоо байна
  • Төсөл хэрэгжих цахилгаан түгээх салбаруудад цахилгаан эрчим хүчний тасалдал, цахилгаан хангамжийн чанар, төлбөр тооцоо, байцаагч нарын үйл ажиллагаатай холбоотой хэрэглэгчийн дуудлага 2016 онд 39870 гарч байсан бол төсөл хэрэгжсэний дараа 7974 болж 80 хувь буурах урьдчилсан тооцоо гарсан. Түгээх сүлжээний найдвартай ажиллагаа сайжирсанаар тасалдалтаас шалтгаалж дутуу түгээж байсан цахилгаан эрчим хүчний хэмжээ багасч борлуулалтын орлого нэмэгдэнэ.

Үр өгөөжийн талаар:

Хөрөнгө оруулалт12.583 сая ам.доллар буюу 30,828.35 тэрбум төг /1 ам.доллар-2,450 төгрөг/
Төслийн үр дүн 1 жилд:
Үйл ажиллагааны зардлын бууралт228,4 сая төг
Элэгдэл хорогдлын шимтгэл 11.1%1321.0 сая төг
ЦЭХ-ний алдагдал бууралт748.4 сая төг
Нийт үр дүн жилд:2.297 тэрбум төгрөг
Хөрөнгө оруулалтыг нөхөх хугацаа13.4 жил

БЗӨБЦТС ТӨХК-ИЙН ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН ТАСАЛДЛЫН МЭДЭЭ /САЙДИ/

НэрНэгж20152016201720182019202020212022.08.31
1Төслийн зорилтМинут437044454145997809809755701647
2Компани гүйцтгэлМинут808.96613.57571.5480.46434.14440435430
3Багануур салбарМинут  117.139.290.1115110105
4Хэнтий салбарМинут  1005.397.1448.81440435430
5Дорноговь саларМинут  575.6666383.36385380370
6Говьсүмбэр салбарМинут  329.5305.34658.3600595590
7Дундговь салбарМинут  626.95284.98231.12225220215