Дэлхийн банкны хөрөнгөөр санхүүжигдэх “Эрчим хүчний төсөл-2”-ын ажлын гүйцэтгэл

Ажлын нэр Нийт гэрээний дүн Гэрээ байгуулсан Гэрээ байгуулаагүй Хувь Бараа бүтээгдэхүүн 7 5 2 70.00% Ажил үйлчилгээ 9 3 6 33.00% Зөвлөх үйлчилгээ, Авторын хяналт 7 3 4 43.00% Дүн 23 11 12 49.00% Дэлхийн банкны хөрөнгөөр санхүүжигдэх “Эрчим хүчний төсөл-2”-ын ажлын гүйцэтгэл Бүрэн хэрэгжиж дууссан ажлууд БЗӨБЦТС ТӨХК-ийн борлуулалтын Хэрэглэгчдэд Үйлчлэх Төвүүдэд техник …

Дэлхийн банкны хөрөнгөөр санхүүжигдэх “Эрчим хүчний төсөл-2”-ын ажлын гүйцэтгэл Read More »